سید جواد طباطبایی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۴/۰۹/۲۳
تاریخ وفات: ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
محل وفات: بیمارستان هوگ، ارواین، کالیفرنیا، آمریکا
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

استاد دانشگاه و پژوهشگر در زمینهٔ فلسفه، تاریخ و سیاست، عضو پیشین هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر