سلیمان امینی (امینی تبریزی)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۵۴/۱۲/۰۵
محل وفات: کاخ جوانان تبریز، ایران
محل دفن: گورستان مارالان، تبریز، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر و خوشنویس

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

مطالعه بیشتر