ابوالقاسم اشرف الکتابی خوانساری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
محل وفات:
محل دفن: قطعه ۲۲۴، ردیف ۲۳، شماره ۵۳، بهشت زهرا(س)، تهران، ایران


دلیل شهرت

سایر

پیشکسوت نشر و مدیر انتشارات اشرفی

علت وفات

کهولت سن