جلیل ضیاپور


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۹/۰۲/۰۵
تاریخ وفات: ۱۳۷۸/۰۹/۳۰
محل وفات: بیمارستان توس، تهران، ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

نقاش، استاد دانشگاه، پژوهشگر، مؤلف، پدر نقاشی مدرن ایران

علت وفات

بیماری

نارسایی قلبی

مطالعه بیشتر