احمد قندچی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۲
تاریخ وفات: ۱۳۳۲/۰۹/۱۶
محل وفات: دانشگاه تهران، تهران، ایران
محل دفن: امامزاده عبدالله شهرری، تهران، ایران


دلیل شهرت

سایر

از طرفداران جبهه ملی و یکی از سه دانشجویی است که در حمله نیروهای امنیتی به دانشگاه تهران در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ کشته شد. او همچنین برادر اصغر قندچی، کارآفرین ایرانی و پدر صنعت کامیون سازی در ایران بود

علت وفات

قتل/ترور

دانشگاه تهران

مطالعه بیشتر