مصطفی بزرگ نیا


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۳
تاریخ وفات: ۱۳۳۲/۰۹/۱۶
محل وفات: دانشگاه تهران، تهران، ایران
محل دفن: امامزاده عبدالله شهرری، تهران، ایران


دلیل شهرت

سایر

عضو کمیته مرکزی سازمان جوانان حزب توده ایران و یکی از سه دانشجویی است که در حمله نیروهای امنیتی به دانشگاه تهران در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ کشته شد

علت وفات

قتل/ترور

دانشگاه تهران

مطالعه بیشتر