مظاهر مصفا


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: تفرش، مرکزی، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر، ادیب و مصحح متون کهن، استاد دانشگاه تهران

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر