حسین شهاب


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۵/۰۲/۰۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر، کشتی کچ کار

علت وفات

بیماری

نارسایی کبد

مطالعه بیشتر