محمود افشارطوس


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۸۴
تاریخ وفات: ۱۳۳۲/۰۲/۰۲
محل وفات: غار تلو، تپه‌های لشکرک، تهران، ایران
محل دفن: بیمارستان شهدای تجریش، تهران، ایران


دلیل شهرت

نظامی

سرتیپ، رئیس شهربانی کل کشور از طرف دکتر محمد مصدق

علت وفات

نامعلوم

در اوایل اردیبهشت ۱۳۳۲ خورشیدی در خیابان خانقاه مفقود شد و در ۶ اردیبهشت با تلاش بسیار جنازه او در غار تلو در تپه‌های لشکرک در شمال تهران پیدا شد

مطالعه بیشتر