منصور روحانی قزوینی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۰
تاریخ وفات: ۱۳۵۸/۰۱/۲۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر آب و برق

علت وفات

اعدام

پس از انقلاب به حکم صادق خلخالی اعدام شد

مطالعه بیشتر