منصور خورشیدی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۹/۰۳/۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر و منتقد شعر

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر