خسرو گلسرخی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۲/۱۱/۰۲
تاریخ وفات: ۱۳۵۲/۱۱/۲۹
محل وفات:
محل دفن: ردیف ۸۴، قطعه ۳۳ بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

نویسنده

شاعر و نویسنده مارکسیست

علت وفات

اعدام

تیرباران به اتهام طرح ترور ولیعهد

مطالعه بیشتر