محمد حیدری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

روزنامه/خبر نگار


علت وفات

بیماری

سرطان