احمد فضائلی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

نظامی

سرتیپ پاسدار، معاون پژوهشی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و فرمانده اسبق دانشگاه امام حسین (ع)

علت وفات

بیماری

ایست قلبی