سلیم نیساری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۹/۰۹/۲۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

استاد ادبیات فارسی، حافظ شناس، نسخه‌پژوه و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر