احسان نراقی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۵/۰۶/۲۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۱/۰۹/۱۲
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: بهشت زهرا قطعه ۲۳۳، ردیف ۸۰ شماره ۵۰۱، تهران، ایران


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

مشاور فرح پهلوی، پژوهشگر ایرانی حوزه فلسفه و جامعه‌شناسی

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر