محرم بسیم


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۹/۰۵/۲۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۷/۰۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر