تقی روحانی مقدم


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۹/۰۵/۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۴/۰۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

گوینده رادیو ایران

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر