عباس دوزدوزانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۱/۰۳/۱۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

نخستین فرمانده رسمی سپاه، وزیر ارشاد ملی دولت شهید رجایی، نماینده مجلس اول از تبریز و مجالس دوم و سوم از تهران، معاون وزیر علوم در دوران مصطفی معین، مشاور رئیس دولت اصلاحات، رئیس نخستین شورای شهر تهران و رئیس کانون زندانیان سیاسی پیش از انقلاب

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر