اصغر کاشی‌تراش اصفهانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

کاشی‌تراش

علت وفات

کهولت سن