محمود ذوالفنون


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۷/۲۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

نوازنده ویولن

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر