محمدرضا پهلوی (محمدرضا شاه)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۸/۰۸/۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۵۹/۰۵/۰۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

دومین پادشاه دودمان پهلوی و آخرین پادشاه ایران بود که از ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ بر ایران حکومت کرد

علت وفات

بیماری

سرطان غدد لنفاوی

مطالعه بیشتر