صادق تیرافکن


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۰۳/۱۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۲/۱۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

عکاس و هنرمند مفهومی

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر