عباس عطار


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

عکاس خبری

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر