بیوک شکورزاده


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۱۰/۲۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

نوازنده تار

علت وفات

بیماری

نارسایی کلیه

مطالعه بیشتر