مرتضی تهرانی (شهید کلهری)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی

مجتهد و استاد اخلاق

علت وفات

بیماری

نارسایی کلیوی

مطالعه بیشتر