محمدابراهیم جعفری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

نقاش نوگرا، شاعر

علت وفات

بیماری

سکته مغزی

مطالعه بیشتر