سیمین صداقت


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۵/۱۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

گوینده رادیو و تلویزیون

علت وفات

بیماری

سرطان