انوشیروان ارجمند


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۰/۰۷/۲۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۰۹/۲۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر

علت وفات

بیماری

قلبی

مطالعه بیشتر