اسدالله اسماعیلی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم


علت وفات

بیماری

سرطان