محمود آخوندی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۲/۱۲/۲۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۰۱/۰۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

استاد حقوق جزا و نخستین پروفسور حقوقی ایران

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر