حسن صدر حاج سیدجوادی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

روزنامه/خبر نگار

سردبیر روزنامه اطلاعات در دهه ۵۰ شمسی، استاد دانشگاه

علت وفات

کهولت سن