شاهرخ حاتمی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

عکاس_ پدر فوتوژورنالیسم

علت وفات

کهولت سن