فرهنگ شریف


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

نوازنده صاحب سبک تار

علت وفات

بیماری

عارضه ریوی

مطالعه بیشتر