ویدا قهرمانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۵/۰۳/۰۶
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر