محمدقاسم پورستار


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۸/۰۴/۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۸/۲۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

مطالعه بیشتر