کاظم فریبرزی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

طراح دکور و صحنه

علت وفات

بیماری

عارضه قلبی