سید احمد حسینی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۶/۰۳/۱۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
محل وفات: بیمارستان مهر تهران، ایران
محل دفن: امامزاده عقیل، اسلامشهر، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

نوازنده تنبور

علت وفات

کهولت سن