حسن نراقی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

نویسنده و پژوهشگر حوزه اجتماعی

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر