محمدرضا غیاث آبادی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: نا مشخص
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر

علت وفات

بیماری

عارضه قلبی