محمد اسماعیل شاهرودی (آینده)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۴/۱۱/۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۶۰/۰۹/۰۴
محل وفات: بیمارستان شریعتی، تهران، ایران
محل دفن: بهشت زهرای قطعه ۹۲، ردیف ۳۸، شماره ۱۹، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر و از نخستین پیروان نیما یوشیج

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر