محمد زهری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۵
تاریخ وفات: ۱۳۷۳/۱۲/۱۵
محل وفات: بیمارستان آسیا، تهران، ایران
محل دفن: کرج، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

مطالعه بیشتر