بهرام اردبیلی (طاهر علفی)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۱
تاریخ وفات: ۱۳۸۴/۱۲/۰۱
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: قطعه ۲۱۶ بهشت زهرا ردیف ۳۸، شماره ۲۴، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر، یکی از شاعران گروه شعر دیگر در دهه ۱۳۴۰ و از امضاکنندگان بیانیه شعر حجم

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر