داوود اسدی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۴۸/۰۹/۰۶
تاریخ وفات: ۱۳۸۷/۰۱/۰۳
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر تلویزیون و سینما

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

مطالعه بیشتر