امیرمحمد مدنی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۷۳/۰۹/۲۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

بازیکن فوتبال

علت وفات

بیماری

ایست قلبی