مجید نائینی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۶/۰۲/۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

بازیکن و مربی فوتبال

علت وفات

بیماری

مرگ مغزی