سید حسن تقی زاده


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۵۷/۰۷/۰۵
تاریخ وفات: ۱۳۴۸/۱۱/۰۸
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: گورستان ظهیرالدوله، تهران، ایران


دلیل شهرت

سیاستمدار

از رهبران انقلاب جنبش مشروطه ایران، رئیس مجلس سنای ایران

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر