انوشیروان هدایت


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و استاد پیشکسوت جراحی عمومی بیمارستان شریعتی، پایه گذار بخش جراحی بیمارستان شریعتی

علت وفات

کهولت سن