محمدحسین غروی نائینی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۳۹/۰۳/۲۶
تاریخ وفات: ۱۳۱۵/۰۵/۲۳
محل وفات: نجف، عراق
محل دفن: حرم امیرالمؤمنین، نجف، عراق


دلیل شهرت

عالم دینی

از فقیهان و اصولیان شیعه قرن چهاردهم و از علمای طرفدار نهضت مشروطه

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر