ناصرالدین شاه قاجار


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۱۰/۰۴/۲۵
تاریخ وفات: ۱۲۷۵/۰۲/۱۲
محل وفات:
محل دفن: شاه عبدالعظیم، شهر ری، تهران


دلیل شهرت

مسئول حکومتی

چهارمین شاه از دودمان قاجار ایران، معروف به «قبله عالم»، «سلطان صاحبقران» و بعد «شاه شهید»

علت وفات

قتل/ترور

در آستانه مراسم پنجاهمین سال تاجگذاری در سال ۱۲۷۵ به دست میرزا رضای کرمانی یکی از پیروان سید جمال الدین اسدآبادی در حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری ترور شد

مطالعه بیشتر